Deprem Bildirim Konusu


 • Çanakkale ve Balıkesir hattı da hareketlendi gibi oradaki fay durumu ne yani risk?

  Balıkesir/sındırgı,bigadiç hattı max üreteceği deprem 5.5/5.7m civarlarında 2003 depremlerinde 4-5 tane fay max üreteceği depremle kırıldı kırılmayanlarda mevcut ama hepsi kısa ve normal fay

  çanakkale/ayvacık ve açıkları 6’ya yakın 5.8/5.9 deprem üretebilir. Ordada birden fazla kısa normal bileşenli fay mevcut özellikle ayvacıkda karadan ziyade açıklarında (gülpınar,babakale,behramkale açıkları) +5’lik deprem meydana gelebilir.

 • 7.2 lik yenice depreminin devami olan fay hatti ayvacik dolaylarindan geçiyo ve doğan perinçek hoca 281 yıldır burda deprem olmadiğinı söyledi.Bu bölgede 7 lik bir deprem olabilirmiş

 • 2018'den bir makale;

  Bu çalışmanın amacı Denizli’nin yaklaşık 50 km doğusundaki Acıgöl grabenini kuzeyden sınırlayan
  Maymundağı fayının Çardak ilçesi civarındaki sismik aktivitesinin araştırılmasıdır. KD-GB doğrultulu Acıgöl
  grabeni yaklaşık 11-21 km genişlikte, 40-50 km uzunlukta bir çöküntü alanıdır (Şekil 1a ve 1b). Kuzeyden
  Maymundağı fayı ile güneyden Acıgöl fayı ile sınırlandırılan, KB-GD doğrultulu Dinar grabeni, aynı doğrultudaki
  Acıgöl grabeni, Çivril-Baklan grabeni ve Burdur grabenlerini birbirine bağlamıştır (Şekil 1a). İnceleme konusu olan Maymundağı fayı Eosen ve Oligosen yaşlı molas tipi çakıltaşı ağırlıklı birimler ile PliyoKuvaterner yaşlı birimleri karşı karşıya getirmiştir (Şekil 1b). Fayın Kuvaterner birimleri kestiği yerler de inceleme
  sahası ve yakınlarında gözlenmiştir. Maymundağı fayı, en batıda Tutluca civarından başlayıp doğuya doğru
  yaklaşık 10 km D-B doğrultusunda devam ettikten sonra, Çardak ilçesinin yaklaşık 6 km doğusundan itibaren
  30°lik ani bir büklümle KD’ya doğru yaklaşık 18-20 km kadar devam etmektedir. Fay inceleme sahasında yaklaşık
  60-70-°lik bir eğimle güneye/güneybatıya doğru eğimlidir. Aktif olan bu fay üzerindeki toplam düşey atım
  topoğrafik yüksekliklere göre en az 850 m dir. Acıgöl grabenini güneyden sınırlayan KD-GB doğrultulu yaklaşık
  65-70°- lik bir eğimle KB’ya eğimli Acıgöl fayı ise Sazköy’ün yaklaşık 5 km güneyinden başlayıp KD’ya doğru
  45-50 km devam etmektedir. Fay tek bir parçadan oluşmayıp, uzunlukları 7-12 km arasında değişen bir kaç
  segmentten oluşmaktadır. Topoğrafik yüksekliklere göre en az yaklaşık 1200 m’-lik bir düşey atıma sahiptir.


  İnceleme alanındaki ana kırık sistemlerini oluşturan blok-faylanma tektoniği, Batı Anadolu’nun neotektonik
  dönemdeki gelişimiyle ilişkilidir. Günümüzde aktif bir KKD-GGB doğrultulu bir çekme gerilmesi etkisinde olan
  Batı Anadolu bölgesi, dünyanın sismik olarak en aktif ve en hızlı genişleyen bölgelerinden biridir. Açılma miktarı
  yaklaşık K-G doğrultusunda 35 mm/yıl dır

  Acıgöl grabeninde tarihsel döneme ait bir deprem kaydı bilinmemektedir. Ancak 50 km batısındaki Denizli ve
  40 km doğusundaki Dinar’da, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine kadar uzanan tarihsel depremlerin varlığı
  bilinmektedir [9]. İnceleme alanı ve yakın civarındaki tarihsel dönem depremlerinden; Dinar (Apamea Kibotos)
  ve yöresinde meydana gelmiş olan M.Ö. 400, M.Ö. 88 ve M.S. 53 depremlerinin şiddetleri VIII, Dinar, Çivril,
  Denizli ve Uşak civarında hasara yol açan M.S. 1875 depremi ise IX şiddetinde olmuştur [11], [12]. 1875 yılında Acıgöl grabeninin 30 km kuzeyindeki Baklan fayı üzerinde, şiddeti IX-X olan ve 1300 kişinin
  hayatını kaybettiği bir deprem meydana gelmiştir [10]. Bu depremle ilgili daha sonraki çalışmalar, Dinar ile Çivril
  arasındaki bir bölgede 20 km'lik bir yüzey kırığı zonunun meydana geldiğini ortaya çıkarmıştır [11]. IX-X şiddetindeki 1875 depremi, IX şiddetindeki 03 Ekim 1914 depremi, VII-IX şiddetindeki 1925 ve Mw=6.2
  büyüklüğündeki 01 Ekim 1995 Dinar depremleri yakın civardaki hasar verici depremlerdir. İnceleme sahasının 45
  km doğusundaki Dinar’da, 1 Ekim 1995 tarihinde meydana gelen Dinar depreminde 96 kişi hayatını kaybetmiş
  [12], 10 km uzunluğunda bir yüzey kırığı oluşmuştur [13]. Aletsel dönemin yakın tarihlerinde Acıgöl grabeninin
  batı ucunda meydana gelen ve Çardak ilçesinde hissedilen depremler; 15/11/1960 tarihinde M= 4.7, 25/06/1964
  tarihinde M= 4.5, 23/01/1974 tarihinde M=4.0 ve 26/09/2018 tarihinde M=3.4 büyüklüğündeki depremlerdir.
  Acıgöl grabenini sınırlayan Maymundağı fayı üzerinde aletsel dönemde büyük ve yıkıcı bir deprem olmamıştır.
  Çalışma alanında aletsel dönemdeki depremlerin büyük bir kısmı, Maymundağı fayı ve Acıgöl fayının aktivitesi
  ile ilgilidir (Şekil 2a). Çardak merkezli depremler ile Acıgöl ve çevresindeki depremler Şekil 3’te gösterilmiştir.
  Acıgöl grabenini kuzeyden ve güneyden sınırlayan her iki fay üzerinde de aletsel dönem içinde büyüklüğü 5’i
  bulan deprem olmamıştır. Ancak çok sayıda magnitüdü 5’den küçük ölçekli deprem olmuştur (Şekil 2a). Şekil
  2a’daki küçük-orta ölçekli deprem episantrlarının bu iki fayın üzerinde yoğunlaşması hem Maymundağı fayının
  hem de Acıgöl fayının sismik bakımdan günümüzde aktif olduğunu göstermektedir.


  MTA (2011) [2] diri fay haritasında Maymundağı fayının KD-GB doğrultulu kesimi Dazkırı batısında

  sonlandırılmıştır. Ancak uydu görüntülerinden bu fayın Dinar’a (KD) doğru bir kaç segmentten oluşacak şekilde,
  30 km kadar daha devam ediyor olabileceği, aynı hat üzerindeki çizgisel derelerin varlığı ile anlaşılmaktadır (Şekil
  2a). Nitekim 1995 yılında meydana gelen Dinar depreminde (M=6.1), depremin merkezinden yaklaşık 30 km
  GB’daki, Dazkırı’nın 1 km güneyinde, KD-GB doğrultulu ve yaklaşık 150-200m uzunlukta, 2-3 m genişliğinde

  ve bir kaç segment halinde açılma çatlakları meydana gelmiştir (Şekil 2a). Literatürde yer almayan bu durum,
  Maymundağı fayının Dinar’a kadar uzanan bir fay zonu olabileceğine işaret edebilir. Dinar depreminde oluşan
  gerilmeyi Dazkırı’ya kadar taşıyan bir mekanizma olarak, Maymundağı fayının Dinar fayı ile bağlantılı, Dinar’a
  kadar uzanan, 30 km’den daha uzun (50 km) bir fay zonu olabileceği kanaatine varılmıştır (Şekil 2a)